dt电子_dt电子游戏平台

加入收藏   设为首页
dt电子
070101基础数学
  01拓扑学及其应用
  02代数学
  03微分几何
  04分形与动力系统
  05数学教育
070102计算数学
  01数字图像处理与模式识别
  02矩阵计算
070103概率论与数理统计
  应用概率统计
070104应用数学
  01粗糙集理论及其应用
  02组合数学及其应用
  03常微分方程及其应用
  04偏微分方程
070105运筹学与控制论
  01图论及其应用
  02复杂系统建模与控制
420104学科教学(教育硕士)
  学科教学(教育硕士)--数学
0701Z1数理经济与数理金融
  01数理经济
  02数理金融
0701Z2计算物理与数值分析
  0701Z2计算物理与数值分析--01计算凝聚态物理
  0701Z2计算物理与数值分析--02计算材料物理